Privacy policy

Deze website wordt beheerd door Merchant Technology Marketing namens The Daily Mile Foundation. Door deze website te bezoeken, wordt u geacht dit privacybeleid te aanvaarden. Als u het beleid onaanvaardbaar vindt, wordt u verzocht onmiddellijk de website verlaten.

Lees verder

Dit privacybeleid bevat informatie over (onder andere) wat we doen met de persoonsgegevens die we verzamelen, met wie we ze delen en welke rechten u hebt.

Persoonsgegevens zijn informatie over u en dienen als basis om u te identificeren. Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons via onze website verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en contactnummer.

Lees ons privacybeleid aandachtig door. Het is van toepassing op uw toegang tot en gebruik van onze website en de verstrekking van informatie en diensten door ons aan u via onze website. U bent verantwoordelijk om iedereen die via u toegang heeft tot de diensten of informatie op onze website, op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden.

Inhoud

 1. Onze identiteit en contactgegevens
 2. Het doel en de rechtsgrondslag van verwerking
 3. De legitieme belangen waarnaar we in punt 2 hierboven verwijzen
 4. Het recht om toestemming in te trekken
 5. De periode gedurende welke de gegevens zullen worden opgeslagen, of de criteria om die termijn te bepalen
 6. U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door TDM worden verwerkt
 7. Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 8. Wijzigingen aan het privacybeleid

 

 1. Onze identiteit en contactgegevens 
 • “The Daily Mile Foundation (liefdadigheidsorganisatie geregistreerd onder nummer 1166911, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG) (“TDM“).”
 • Als u wenst te schrijven naar The Daily Mile Foundation, als u vragen hebt of uw gegevensbeschermingsrechten wil uitoefenen, dient u uw brief te richten aan:  The Daily Mile Foundation, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 75G of stuur een e-mail naar team@thedailymile.co.uk.
 1. Het doel en de rechtsgrondslag van verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • met u te communiceren in verband met de deelname van uw school aan ons programma;
 • onze IT-middelen te beheren, met inbegrip van infrastructuurbeheer en bedrijfscontinuïteit;
 • personeel op te leiden.

We verwerken alleen persoonsgegevens als:

 • wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen;
 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van TDM en geen onrechtmatige gevolgen heeft voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Merk op dat we bij het verwerken van uw persoonsgegevens op deze basis een evenwicht proberen te vinden tussen onze legitieme belangen en uw privacy.
 1. De legitieme belangen waarnaar we in punt 2 hierboven verwijzen

Deze omvatten:

 • het voldoen aan onze verplichtingen om verantwoording af te leggen aan onze investeerders en aandeelhouders (bijvoorbeeld door hen statistische informatie te verstrekken over het aantal scholen en individuen dat aan het programma deelneemt);
 • het samenwerken met partners in het buitenland voor de verdere uitrol en groei van TDM;
 • en, marketing en promotie van het TDM-programma over de hele wereld, via websites en sociale media.
 1. Het recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken als TDM uw toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken. Neem contact op met team@thedailymile.co.uk indien u uw toestemming wil intrekken.

 1. De periode gedurende welke de gegevens zullen worden opgeslagen, of de criteria om die termijn te bepalen

Vanwege de aard van TDM, een schoolbreed programma dat een gezonde levensstijl bevordert, zullen we persoonsgegevens veilig opslaan voor een periode van 10 jaar, of totdat de toestemming wordt ingetrokken. Vanwege de complexe aard van schoolsystemen en het personeelsverloop, begrijpt TDM dat scholen mogelijk hun persoonsgegevens van tijd tot tijd willen bijwerken. Neem hiervoor met ons contact op via team@thedailymile.co.uk.

 1. U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door TDM worden verwerkt

Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, kunt u ook vragen die informatie recht te zetten.

U hebt ook het recht om:

 • te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw toestemming in te trekken indien TDM uw toestemming heeft verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken (zonder dat deze intrekking de rechtmatige verwerking voorafgaand aan de intrekking beïnvloedt);
 • te verzoeken dat uw gegevens naar u of een derde worden doorgestuurd in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat,

en TDM zal dergelijke verzoeken, intrekkingen of bezwaren respecteren overeenkomstig de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming.

Daarnaast hebt u ook het recht om:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden; of
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden in bepaalde gevallen waarin TDM uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een andere rechtsgrondslag dan waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 1. Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop TDM uw persoonsgegevens verwerkt, laat het ons dan weten en wij zullen uw probleem/problemen onderzoeken. Als u niet tevreden bent met onze reactie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het rechtsgebied waar u woont of werkt, of op de plaats waar u denkt dat er een probleem met betrekking tot uw gegevens is gerezen.

 1. Wijzigingen aan het privacybeleid

Dit privacybeleid is bijgewerkt in juli 2018. Het beleid legt uit wat TDM doet en is geen overeenkomst die TDM contractueel bindt. We behouden ons het recht voor het beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als het beleid is bijgewerkt, zullen we stappen ondernemen om u op gepaste wijze op de hoogte te brengen van de bijwerking, afhankelijk van hoe we normaal met u communiceren.