Algemene voorwaarden winactie The Daily Mile

Reglement The Daily Mile wedstrijd: win een duo-ticket voor de boekenbeurs

 

Lees verder

Dit reglement (hierna: het “Reglement”) bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de The Daily Mile wedstrijd: win een duo-ticket voor de boekenbeurs” (hierna: de “Actie”) georganiseerd door ENERGY NV, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en met ondernemingsnummer 0442115211 (hierna: “ENERGY”).

Door deel te nemen aan de Actie neemt u kennis en aanvaardt u het Reglement en alle beslissingen die in dat kader worden genomen. Alle bijkomende mededelingen en richtlijnen met betrekking tot de Actie gelden als punt van Reglement. Inbreuken op het Reglement kunnen gesanctioneerd worden met uitsluiting van deelname aan de Actie.

Energy behoudt zich het recht om af te wijken of aanpassing van dit Reglement zonder uitdrukkelijke kennisgeving.

 

Deelname

Uitsluitend lagere scholen gevestigd in België kunnen deelnemen aan de Actie.

 

Duurtijd van de wedstrijd

De Actie start op 25 oktober 2019 (11:45) en loopt tot en met dinsdag 29 oktober (12:00). De organisatie kan de Actie te allen tijde verlengen en stopzetten.

 

Prijzen

De 2 winnende leerkrachten krijgen een duo-ticket voor de boekenbeurs op een dag naar keuze en één exemplaar van het boek “Orsippus en de klas van meester Ollie”, geschreven door Kristine Groenhart.

 

Uitreiking van de prijzen

Een duoticket voor de boekenbeurs en het boek kunnen gewonnen worden door te antwoorden op de wedstrijdvraag op Facebook. Antwoorden kan tot dinsdag 29 oktober (12:00). De 2 personen die als eerste het goede antwoord hebben geraden, ontvangen een gratis duo-ticket voor de Boekenbeurs in Antwerpen op een dag naar keuze en één exemplaar van het boek “Orsippus en de klas van meester Ollie”, geschreven door Kristine Groenhart. De 2 winnende personen zullen persoonlijk op de hoogte gesteld worden op dinsdag 29 oktober.

Wedstrijdvraag: Hoeveel scholen zullen zich geregistreerd hebben voor The Daily Mile op dinsdag 29/10 (12:00) in België?

De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld, noch voor andere goederen of diensten. Energy behoudt zich het recht voor om te allen tijde een alternatieve prijs voor te stellen.

 

Toezicht op wedstrijd en beslissingen

Energy oefent controle uit op de Actie en op de naleving van het Reglement. De inhoud van het Reglement geldt onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Druk-, spel- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Energy.

Energy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Actie of een deel ervan te wijzigen of de Actie uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Energy daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Energy kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het Reglement.

Energy kan op elk moment een school van deelname aan de Actie uitsluiten in geval de voorwaarden van het Reglement niet worden nageleefd of er sprake is van misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw. De uitslagen van de Actie zijn bindend en kunnen niet worden aangevochten.

 

Aansprakelijkheid
Energy is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking van de Actie of technische problemen (bv. niet-bereikbaarheid van internet servers, uitvallen van het netwerk of de computers) of andere gebeurtenissen die buiten haar redelijke controle vallen. Energy kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval de Actie wordt uitgesteld, gewijzigd of afgelast wordt.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet worden gebruikt als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Energy. Energy beslist autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

Energy heeft de Actie te goeder trouw opgezet en is niet aansprakelijk voor verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met enige deelname aan de Actie of met enig aspect van de toegekende prijzen.

 

Persoonsgegevens
Energy verwerkt de persoonsgegevens verkregen in het kader van deze Actie met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van The Daily Mile.

 

Varia

Indien en voor zover enige bepaling van dit Reglement nietig of ongeldig zou zijn, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.

Alle omstandigheden die niet uitdrukkelijk door dit Reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door Energy. Beslissingen van Energy zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk.

Op de Actie en het Reglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op de Wedstrijd of het Reglement zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Energy.